Khoa U - Quản trị nhân lực

http://qtnl.tmu.edu.vn


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019
 

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019 như sau:
1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
1.1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019 như sau:
1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
1.1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
TT Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu dự kiến
7 Quản trị  nhân lực 8340404 50
1.2. Hình thức và thời gian đào tạo
      - Hình thức đào tạo: chính quy                
      - Thời gian đào tạo: 2,0 năm
1.3. Hình thức tuyển sinh  
      XÉT TUYỂN: đối với thí sinh là người nước ngoài (có quy định riêng);
      THI TUYỂN: đối với thí sinh là người Việt Nam.
Các môn thi:
- Môn cơ bản: Kinh tế học
- Môn cơ sở ngành:
+ Quản trị nhân lực căn bản: đối với chuyên ngành Quản trị nhân lực
- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) 
Thí sinh có năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bằng tiếng Anh toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam, giảng dạy bằng tiếng Anh;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
d) Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh (được quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày thi tuyển sinh, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.
1.4. Đối tượng và điều kiện dự thi
Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau: 
1.4.1. Điều kiện văn bằng
Thí sinh đăng kí dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải có văn bằng sau đây:
TT Chuyên ngành Văn bằng đại học
7 Quản trị nhân lực
  - Chuyên ngành đúng và phù hợp - Chuyên ngành Quản trị nhân lực của Trường Đại học Thương mại;
- Chuyên ngành Quản trị nhân lực của các trường đại học khác;
- Các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thương mại.
  - Chuyên ngành gần - Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý), Kinh tế và Quản lý kinh tế của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác.
  - Chuyên ngành khác - Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành kĩ thuật, tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ của các trường đại học.
Danh mục các nhóm ngành, khối ngành nêu ở bảng trên thực hiện theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ GD&ĐT.
a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành đúng, phù hợp và ngành gần không phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh.
b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành khác học bổ sung một số học phần trong chương trình đào tạo đại học của chuyên ngành đăng kí dự thi trước khi thi tuyển sinh. Chương trình các học phần bổ sung của từng chuyên ngành thực hiện theo Quyết định số 1432/QĐ-ĐHTM ngày 12/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.
Thí sinh được xem xét miễn học và thi học phần bổ sung nếu thoả mãn đồng thời các điều kiện sau: (i) Học phần xin miễn có tên trong Bảng điểm đại học của thí sinh (tên học phần ghi trong bảng điểm phải hoàn toàn trùng khớp với tên học phần bổ sung); (ii) Học phần có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ đào tạo theo quy định của Trường Đại học Thương mại; (iii) Điểm học phần phải từ 5 trở lên (thang điểm 10); và (iv).
c) Thí sinh đăng kí dự thi có bằng tốt nghiệp đại học ngành/ chuyên ngành không nằm trong danh mục các ngành/ chuyên ngành đã nêu ở trên (các ngành/ chuyên ngành theo quy định cũ trước đây), Trường ĐHTM sẽ căn cứ vào Bảng điểm đại học để xét điều kiện về văn bằng đối với từng trường hợp cụ thể.
d) Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “bằng đại học” do Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
1.4.2. Điều kiện thâm niên công tác
Đối tượng tuyển sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành đúng, phù hợpngành gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.
1.4.3. Điều kiện về lý lịch
Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
1.4.4. Điều kiện về sức khỏe
Có đủ sức khỏe để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Trường Đại học Thương mại sẽ xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tùy tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học.
1.4.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Thương mại.
1.5. Đối tượng và chính sách ưu tiên
Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.5.1. Đối tượng
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a;
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
1.5.2. Chính sách ưu tiên
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 1.5.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Kinh tế học.
3. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
3.1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh và đăng ký học bổ sung
3.1.1. Phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh
Vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) trong khoảng thời gian sau:
- Phát hành hồ sơ: từ 26/11/2018 đến 28/2/2019 từ 04/3/2019 đến 30/8/2019;
- Nhận hồ sơ: từ 26/11/2018 đến 28/2/2019 từ 04/3/2019 đến 30/8/2019.
Hồ sơ đăng ký dự thi cao học, dự tuyển nghiên cứu sinh gồm:
a) Đơn xin dự thi cao học/ dự tuyển nghiên cứu sinh;
b) Bản sao có chứng thực bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học), bảng điểm đại học; bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học (đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ). Đối với thí sinh có bằng đại học hệ liên thông phải nộp cả bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp/cao đẳng;
c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc thủ trưởng cơ quan công tác. Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải đóng dấu giáp lai;
d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;
đ) Bản sao công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).
Đối với thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, ngoài các hồ sơ trên còn phải nộp:
e) Báo cáo dự định nghiên cứu;
f) Bản foto bài báo của tác giả hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
g) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ tiếng nước ngoài (đối với thí sinh Việt Nam), chứng chỉ Tiếng Việt (đối với thí sinh nước ngoài);
h) Thư giới thiệu của nhà khoa học theo quy định tại mục 2.4.5;
i) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
k) Các giấy tờ khác và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Trường.
Thí sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ, lệ phí thi theo quy định. Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành. Các thay đổi hoặc thiếu sót phải được bổ sung đầy đủ trước ngày thi. Sau ngày thi, Trường không tiếp nhận giải quyết các thay đổi và bổ sung về văn bằng, bảng điểm, đối tượng ưu tiên, các bài báo khoa học đã công bố...
3.1.2. Đăng ký học bổ sung đối với thí sinh dự thi cao học
- Từ 26/11/2018: đối với thí sinh thuộc chuyên ngành khác;
3.2. Thời gian và địa điểm thi
- Tuyển sinh cao học: Dự kiến vào các ngày 29, 30, 31/3/201927, 28, 29/9/2019 tại Trường Đại học Thương mại.
- Tuyển sinh NCS: Dự kiến vào các ngày 01, 02, 03/4/2019 và  01, 02, 03/10/2019 tại Trường Đại học Thương mại.
3.3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học
- Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 15/4/2019 - 18/4/2019 và 15/10/2019 - 18/10/2019.
- Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 01, 02, 03/5/2019 và 30, 31/10/2019.
Ghi chú:
- Thí sinh có thể trực tiếp tải mẫu các loại hồ sơ đăng ký dự thi cao học và dự tuyển nghiên cứu sinh tại website của Trường theo địa chỉ (http://saudaihoc.tmu.edu.vn).
- Trường Đại học Thương mại không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức và Danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng tải trên website của Trường theo địa chỉ trên (mục Tuyển sinh) đợt tháng 3 dự kiến ngày 08/3/2019 và đợt tháng 9 dự kiến ngày 6/9/2019. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 21/3/2019 cho đợt thi tháng 3/2019 và từ ngày 19/9/2019 cho đợt thi tháng 9/2019.
- Thời gian học các học phần bổ sung: dự kiến tổ chức vào thứ sáu, thứ bẩy, chủ nhật, bắt đầu từ 10/2/2019.
Chương trình các học phần bổ sung trình độ đại học của từng chuyên ngành và các thông tin chi tiết khác xem trên Website của Trường, hoặc Bảng tin Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại, hoặc liên hệ theo số máy của Văn phòng Khoa Sau đại học: 0243.7643219 (3001) hoặc 0243.8374115.
 

                                                                                                   

     
       
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây