Khoa U - Quản trị nhân lực

http://qtnl.tmu.edu.vn


CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP CỦA KHOA ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1. Đề tài cấp Bộ và tương đương
Năm 2014
[1] Tên đề tài: Nghiên cứu động lực làm việc của đội ngũ nhà giáo trong xu thế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
            Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Thanh Lan
Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài: số 2743/QĐ-BGDĐT ngày 09/08/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
            Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt: Đề tài đã
(i) Xác định khung lý thuyết cơ bản về động lực làm việc của đội ngũ nhà giáo, các nhân tố tác động đến động lực làm việc của đội ngũ nhà giáo trong xu thế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
            (ii) Phân tích thực trạng động lực làm việc và các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ nhà giáo ở các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), các khu vực (thành thị, nông thôn, miền núi) và các vùng miền (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) khác nhau bằng cả phương pháp định tính và định lượng.
            (iii) Xây dựng các nhóm giải pháp chung, nhóm giải pháp theo bậc học, nhóm giải pháp theo khu vực và nhóm giải pháp theo vùng, miền. Ngoài ra đề tài cũng đưa ra các kiến nghị với các cơ quan có liên quan nhằm tăng động lực làm việc của đội ngũ nhà giáo trong xu thế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Abstract (350 - 400 từ): The main content of the research includes
(i) Identify the basic theoretical framework about work motivation of teachers, the factors affecting the motivation of teachers in the trend of the market economy and international integration.
(ii) Analysis of the current status of work motivation and factors affecting work motivation of teachers at all educational levels (preschool, primary, junior secondary, high school), the area (urban, rural, mountainous areas) and regions (North, Central, South) in both qualitative and quantitative methods.
(iii) Develop common solutions, solutions by educational levels, regions and domains. Also the research also gives recommendations to the related agencies in order to enhance work motivation of teachers in the trend of the market economy and international integration.
Năm 2013
[2] Tên đề tài: Thực hiện trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long
            Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn
Mã số: B2013-07-08
Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài: số 221/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2016
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
            Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (500 - 550 từ): Đề tài đã:  
(i) Vận dụng lý thuyết chung về thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản với nội hàm tổng thể gồm: nội dung thực hiện trách nhiệm xã hội; tổ chức thực hiện trách nhiệm xã hội và điều kiện thực hiện trách nhiệm xã hội;
(ii) Từ những kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước rút ra 6 bài học kinh nghiệm có giá trị cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long.
            (iii) Phân tích thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản trên tất cả các phương diện qua khảo sát và qua các tình huống nghiên cứu. Trên cơ sở đó, đưa ra những đánh giá thành công, tồn tại và nguyên nhân về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.
            (iv) Đề xuất các nguyên tắc và quan điểm tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long;
            (v) Xây dựng 3 nhóm giải pháp tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long gồm: Đẩy mạnh thực hiện nội dung thực hiện trách nhiệm xã hội; Hoàn thiện tổ chức thực hiện trách nhiệm xã hội; Cải thiện điều kiện thực hiện trách nhiệm xã hội.
Abstract (350 - 400 từ): The main content of the research includes
(i) Applying the general theory of Corporate Social Responsibility on seafood exporting and processing enterprises, including: the contents of the CSR; implementing CSR and condition of implementing CSR.
(ii) From the experiences of domestic and foreign companies drawn 6 valuable lessons for seafood exporting and processing enterprises in Mekong Delta.
(iii) Analyze the status of implementation Corporate Social Responsibility on seafood exporting and processing enterprises with all aspects of the survey and case studies. From that, given the measures of success, limitations and causes of  implementation of Corporate Social Responsibility of  seafood exporting and processing enterprises in Mekong Delta.
(iv) Propose principles and perspectives of enhancing the implementation of Corporate Social Responsibility of  seafood exporting and processing enterprises in Mekong Delta;
(v) Giving three groups of measures to improve the implementation of Corporate Social Responsibility of  seafood exporting and processing enterprises in Mekong Delta, including: To promote the contents of the CSR; Finalize implementing CSR; Improving conditions for implementing CSR.
[3] Tên đề tài: Nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
            Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Công Đoàn
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 21.12 RD/HĐ-KHCN của Bộ Công Thương.
Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài: số 615/QĐ-BCT ngày 28/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
            Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (500 - 550 từ): Tác động của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh và xuất phát từ những hạn chế yếu kém trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, vận dụng lý luận trách nhiệm xã hội, đề tài đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện trách nhiệm xã hội, chỉ ra các yếu tố, điều kiện để đảm bảo thực hiện thành công trách nhiệm xã hội trong các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất và tiêu dùng; thay đổi tư duy, nhận thức về trách nhiệm xã hội và sự cần thiết phải thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập.
Abstract (350 - 400 từ): From the impact of the implementation of corporate social responsibility to improve the efficiency and competitiveness and from the weaknesses in the implementation of corporate social responsibility of industrial enterprises that producing consumer goods, as well as using corporate social responsibility theories, this research has proposed solutions to improve the implementation of corporate social responsibility, has pointed out the elements and conditions to ensure that corporate social responsibility was implemented successfully in  industrial enterprises that producing consumer goods and has confirmed the necessary of implementing corporate social responsibility of enterprises in the intergration context of market economy.
Năm 2012
[4] Tên đề tài: Dự báo bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội – thực trạng và giải pháp
Thành viên tham gia đề tài: Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Minh Nhàn; Tham gia: ThS Bùi Minh Lý; ThS Trịnh Minh Đức; Nguyễn Ngọc Diệp; Mai Hải An
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số B2010 – 07 – 86 ngày 08/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài: số 692/QĐ-BGDĐT ngày 20/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt: Dự báo bán hàng (DBBH) với hạt nhân là dự báo nhu cầu thị trường đối với các DNTM. Công tác dự báo làm cơ sở cho việc xác định hạn ngạch bán hàng, phân bổ ngân sách bán hàng và xây dựng kế hoạch bán hàng. Điều đó có nghĩa là DBBH sẽ mở ra tương lai phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNTM dựa trên những tính toán có cơ sở khoa học và thực tiễn.
Trong lĩnh vực phân phối, Hapromart nói riêng và các DNTM trên địa bàn Hà Nội nói chung trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến về nhận thức trong DBBH và đã có những quan tâm bước đầu tới công tác nay. Bằng phương pháp chuyên gia trên cơ sở thống kê kinh nghiệm Hapromart đã dự báo được một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản làm cơ sở cho công tác hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, xác định ngân sách và phân bổ hạn ngạch bán hàng. Thị trường phân phối mở cửa, nhiều cơ hội và cũng lắm thách thức mà Hapromart phải đối diện. Để nắm bắt được cơ hội và đối mặt với thách thức một cách “chủ động, tự tin, sáng tạo” rất cần sự đầu tư cho DBBH. Trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu cùng với việc sử dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu phù hợp đề tài đã giải quyết được những nội dung cơ bản đặt ra và thu được những kết quả sau đây:
(i) Nghiên cứu cơ sở lý luận về dự báo bán hàng trong DNTM: khái niệm, vai trò; các nguyên tắc DBBH; nội dung DBBH (các căn cứ, kết quả, phương pháp, quy trình dự và các nhân tố ảnh hưởng tới DBBH);
(ii) Đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng DBBH tại các DNTM trên địa bàn thành phố Hà Nội với nghiên cứu điển hình tại Công ty siêu thị Hà Nội (Hapromart) thuộc Tổng công ty thương mại Hà Nội trên tất cả các khía cạnh (thực trạng thực hiện mục tiêu kế hoạch, thực trạng căn cứ, kết quả, quy trình, phương pháp dự báo và thực trạng nhân tố ảnh hưởng tới dự báo tại Hapromart) thời gian qua. Từ đó làm nổi bật những thành công và tồn tại cần khắc phục trong DBBH cũng như nguyên nhân của chúng;
(iii) Chỉ ra xu hướng phát triển của thị trường phân phối bản lẻ, phân tích SWOT của Hapromart và các DNTM trên địa bàn Hà Nội trong xu hướng đó.
(iv) Thiết lập quan điểm cải thiện DBBH tại Hapromart, các DNTM trên địa bàn Hà Nội;
(v) Từ những lý luận cơ bản kết hợp với điều kiện cụ thể trong DBBH và thực trạng DBBH tại Hapromart đề tài đã đề xuất các giải pháp cải thiện DBBH theo quan điểm then chốt là vận dụng các mô hình kinh tế lượng trong DBBH tại các DNTM.
Abstract: The research has (i) study the rationale of sales forecasts in business enterprises : concepts and roles; principles of sales forecasts; contents of sales forecasts (bases, results, methods, processes and factors affecting to sales forecasts); (ii) survey and assess the status of sales forecasts in some business enterprises in Hanoi with a case study in Hanoi Supermarket Company (HaproMart) on all aspects (the status of  implementation plan objectives, situation of basis, results, processes, methods and factors affecting to sales forecast at HaproMart). Then, highlight the successes and shortcomings to overcome in sales forecasts as well ass causes of these shortcomings; (iii) indicate the development trend of the retail distribution market, analysis SWOT of HaproMart and business enterprises  in Hanoi on that trend; (iv) establish views on improving sales forecasts in HaproMart, and sales forecasts in business enterprises  in Hanoi ; (v) propose solutions to improve sales forecasts in business enterprises  that applied econometric models in sales forecasts in business enterprises
[5] Tên đề tài: Nâng cao chất lượng nhân viên bán hàng tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lê Quân; Thành viên tham gia đề tài:  ThS. Mai Thanh Lan (Thư ký); ThS. Nguyễn Thị Liên; CN. Vũ Thị Minh Xuân.
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số ngày của (hoặc Hợp đồng) số B2010 –ngày 08/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài: số 1768 ngày 11 tháng 05 năm 2012 của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt: Đề tài tập trung làm rõ khái niệm nhân viên bán hàng siêu thị, các tiêu chuẩn đối với nhân viên bán hàng siêu thị, các nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng nhân viên bán hàng siêu thị. Trên phương diện thực trạng chất lượng và nâng cao chất lượng nhân viên bán hàng tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội, đề tài đã tiến hành khảo sát thông qua phương pháp bảng hỏi và quan sát, phỏng vấn. Kết quả cho thấy chất lượng nhân viên bán hàng siêu thị còn hạn chế, tập trung ở một số kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc. Từ đó, đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân viên bán hàng tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội. Các giải pháp đứng từ phía siêu thị như tăng cường công tác đào tạo nhân viên bán hàng siêu thị; Thiết kế lại công việc theo hướng nâng cao giá trị của công việc phù hợp với khả năng, sở trường của nhân viên bán hàng siêu thị; Kết hợp lương theo năng suất và lương theo chức danh; .. Bên cạnh đó đề tài cũng đã đề xuất một số giải pháp từ góc độ của Nhà nước, của Thành phố.
Abstract: The research focuses on clarifying the concept of sales staff in supermarket, the standards for sales staff in supermarket and factors affected to improve the quality of sales staff in supermarket. In terms of actual quality and improve the quality of sales staff in supermarkets in Ha Noi, subjects were surveyed through questionnaires, observation and interviews method. The results showed that the quality of sales staffs in supermarket is limited, especially in some knowledge and skills to the job. Then, the research came up with some solutions to improve the quality of sales staffs in the supermarkets in Ha Noi. The solutions from the supermarket view as enhance training sales staffs in supermarket; re-design job in order to develop the value of the work in accordance with ability, strength of sales staff; combine productivity wage and title salary. Besides that, the research also proposed a number of solutions from the perspective of the State and the City.
Năm 2011
[6] Tên đề tài: Xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững của Tổng Công ty thương mại Hà Nội Hapro
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Công Đoàn
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): khá
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (500 - 550 từ): Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng năng lực cạnh tranh và các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh bền vững của Tổng công ty thương mại Hà Nội – một doanh nghiệp thương mại nhà nước lớn nhất của Hà Nội, vận dụng các lý thuyết cạnh tranh của M.Porter và lý thuyết cạnh tranh dựa trên nguồn lực, tác giả đã xây dựng khung lý luận cho nghiên cứu năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. Từ đó đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tạo lập, duy trì năng lực cạnh tranh bền vững cho Tổng công ty thương mại Hà Nội và tạo cơ sở phương pháp luận cho nghiên cứu năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp nói chung trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập.
Abstract (350 - 400 từ): On the basis of researching theory and the status of competitiveness as well as all the elements of sustainable competitiveness of Ha Noi Commercial Corporation - a largest state commercial enterprise of Hanoi, using competitive theory M. Porter and competitive theory based on resources, the author has developed theoretical framework for the study of sustainable competitiveness for enterprises. Since then, the author proposes solutions to create, maintain sustainable competitiveness for Ha Noi Commercial Corporation and builds methodological research about sustainable competitiveness for enterprises in general in the intergration condition of market economy.
3. Đề tài cấp trường
Năm 2015
[1] Tên đề tài: Hoàn thiện khung lý thuyết về tổ chức Quản trị nhân lực cho học phần Quản trị nhân lực căn bản (MS: CS-2016-48)
Chủ trì đề tài: Ths Nguyễn Thị Tú Quyên 
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 373/QĐ-ĐHTM ngày 05/06/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương Mại.
Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài: số 291/QĐ – ĐHTM ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại.
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt: Với tác động của nền kinh tế toàn cầu cùng sự ra đời và phát triển của các tổ chức đa quốc gia dẫn đến những sự thay đổi nhất định về cơ cầu nguồn nhân lực của các tổ chức cũng như các cách thức để quản lý nguồn nhân lực toàn cầu này. Sự khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ, môi trường hoạt động kinh doanh giữa nước chính quốc, nước sở tại và nước thứ ba đòi hỏi cần phải có những chương trình đào tạo và phát triển nhân lực hợp lý khi giao cho nguồn nhân lực toàn cầu những nhiệm vụ quốc tế. Đề tài tập trung vào nghiên cứu đề xuất khung lý thuyết về đào tạo và phát triển nhân lực trong các tổ chức quốc tế và xây dựng một vài tình huống về nội dung đào tạo và phát triển nhân lực trong các tổ chức quốc tế phục vụ giảng dạy học phần Quản trị nhân lực căn bản, học phần Đào tạo và phát triển nhân lực cho sinh viên ngành quản trị/quản trị nhân lực nói chung và sinh viên ngành quản trị nhân lực thương mại nói riêng. Đề tài được kết cấu gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài
Chương 2: Bối cảnh toàn cầu hoá và các vấn đề đặt ra với quản trị nhân lực trong các tổ chức quốc tế
Chương 3: Nghiên cứu khung lý thuyết về đào tạo và phát triển nhân lực trong các tổ chức quốc tế
Chương 4: Một số đề xuất ứng dụng khung lý thuyết về đào tạo và phát triển nhân lực trong các tổ chức quốc tế và giảng dạy cho sinh viên ngành quản trị nhân lực 
Abstract: The complexity of operating in different countries and employing different national categories of workers is a key variable that differentiates domestic and international human resource management. Internatioanl human resource management focus on aspects of human resource management in multinational firms that including training and development. This research concentrates on styding about international training and development and building some cases about international training and development for teaching in human resource management subject. 
[2] Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố môi trường trong Hoạch định nguồn nhân lực của doanh nghiệp (Mã số: CS-2015-49)
            Chủ trì đề tài: Ths Vũ Văn Thịnh
            Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 373/QĐ-ĐHTM  ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương Mại
            Quyết định nghiệm thu đề tài: số
            Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
            Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt:
Mục tiêu chính của đề tài là hệ thống hóa các vấn đề lý luận và đưa ra các minh họa thực tiễn về phân tích các yếu tố môi trường trong hoạch định nguồn nhân lực để hoàn thiện học liệu phục vụ cho giảng dạy học phần “Hoạch định nguồn nhân lực” của trường Đại học Thương Mại. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu này đề tài được thực hiện các nhiệm vụ: (i) Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân tích các yếu tố môi trường trong hoạch định nguồn nhân lực, (ii) Phân tích các yếu tố môi trường trong hoạch định nguồn nhân lực tại một số doanh nghiệp nghiên cứu tình huống; từ đó (iii) góp phần cung cấp các lý thuyết và ví dụ minh họa thực tế để hoàn thiện các học liệu giảng dạy học phần “Hoạch định nguồn nhân lực” cho sinh viên ngành quản trị nhân lực. Đề tài được kết cấu thành 04 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài
Chương 2: Nghiên cứu lý luận về các yếu tố môi trường trong HĐNNL của DN
Chương 3: Nghiên cứu lý thực tiễn về các yếu tố môi trường trong HĐNNL của một số DN điển hình ở nước ta
Chương 4: Một số đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoàn thiện học liệu cho học phần HĐNNL ở trường Đại học Thương Mại
   Abstract: The objective of this research topic is: systematization of theoretical issues and giving a practical demonstration of the analysis of environmental factors in order to complete teaching materials for studying the human resources planning of Vietnam University of Commerce. To achieve the goal of this research topic is done the following tasks: (i) systemize the theoretical issues in the analysis of environmental factors in HRP, (ii) an analysis of environmental factors in some businesses;  (iii) contribute to providing the theoretical and practical examples that illustrate to perfection the teaching learning module Human Resources Planning for students.
Năm 2015
[3] Tên đề tài: Hoàn thiện khung lý thuyết về tổ chức Quản trị nhân lực cho học phần Quản trị nhân lực căn bản (MS: CS-2015-60)
Chủ trì đề tài: ThS Tạ Huy Hùng
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 444/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương Mại.
Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài: số 254/ QĐ-ĐHTM ngày 21   tháng 4   năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại.
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt: Trong bối cảnh các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường cũng như đòi hỏi của khách hàng ngày càng cao. Các doanh nghiệp cần thực hiện tốt công tác tổ chức nhân lực trong doanh nghiệp gồm tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Điều đó đặt ra cho các trường đại học, cơ sở đào tạo ngành Quản trị nhân lực cần phải hoàn thiện nội dung giảng dạy về tổ chức quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Trong nghiên cứu của đề tài: Hoàn thiện khung lý thuyết về tổ chức Quản trị nhân lực cho học phần Quản trị nhân lực căn bản, tác giả đã làm rõ khung lý thuyết về tổ chức Quản trị nhân lực cho học phần Quản trị nhân lực can bản, thực trạng giảng dạy tổ chức quản trị nhân lực tại trường Đại học Thương Mại. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất được những giải pháp (5 giải pháp chính) có cơ sở khoa học và có tính thực tiễn, khả thi cao với bộ môn khi bổ sung hoàn thiện giáo trình Quản trị nhân lực căn bản. Ngoài ra, những kiến nghị, đề xuất với cơ sở tổ chức giáo dục cũng rất đáng được quan tâm từ các đơn vị, cơ quan chức năng.
Abstract: Human resource organization (included human resource structure and human resource function) is more and more important in the global context. The more effective of human resource organization, the better of business performance. Thus, with the training function of the univerisity, the author conducted the research: Completing the theory framework for human resource organization in the esential of Human resourece. The research included three chapters. Chapter 1, the author sumarized the theory of human resource organizing ; chapter 2, the author evaluated the human resource organization training for student in some universities. Based on the evaluation, chapter 3, the author proposed some solutions and recommendation to complete the human resource organizing in Vietnam University of Commerce.
[4] Tên đề tài: Nghiên cứu và vận dụng lý luận về đào tạo và phát triển nhân lực của nhân lực vào giảng dạy học phần Đào tạo và phát triển nhân lực tại trường Đại học Thương mại (MS: CS-2015-61)
Chủ trì đề tài: Trần Văn Tuệ
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 444/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương Mại.
Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài: số 254/ QĐ-ĐHTM ngày 21   tháng 4   năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại.
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Khá
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt: Đề tài khái quát hóa một số lý luận về đào tạo và phát triển nhân lực của nhân lực trong doanh nghiệp của các tác giả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó đề tài đã phản ánh thực trạng nghiên cứu và vận dụng lý luận về đào tạo và phát triển nhân lực của nhân lực tại một số trường đại học, trong đó có Trường đại học Thương Mại. Đề tài đã xây dựng khung lý thuyết về đào tạo và phát triển nhân lực. Từ đó đưa ra 3 nhóm giải pháp để vận dụng vào giảng dạy học phần Đào tạo và phát triển nhân lực tại Trường Đại học Thương Mại. Kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1- Tổng quan nghiên cứu đề tài; Chương 2:-Tình hình nghiên cứu và vận dụng lý luận về đào tạo và phát triển nhân lực của nhân lực ; Chương 3- Một số đề xuất về vận dụng lý luận  đào tạo và phát triển nhân lực của nhân lực vào giảng dạy học phần “Đào tạo và phát triển nhân lực” tại Trường Đại học Thương Mại
  • Thread generalizes some theories on training and human resource development of human resources in the business of domestic and foreign authors. Besides topics reflect the current status of research and apply theories on training and human resource development of human resources in a number of universities, including the Thuong Mai University . The theme has built a theoretical framework for training and human resource development. Since it launched three groups of solutions to apply to teaching training modules and human development at the Thuong Mai University.
Năm 2014
[5] Tên đề tài: Nghiên cứu và vận dụng lý luận về đánh giá thực hiện công việc của nhân lực vào giảng dạy học phần Đánh giá thực hiện công việc tại trường Đại học Thương mại
Chủ trì đề tài: TS. Mai Thanh Lan
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 348/QĐ-ĐHTM  ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương Mại
Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài: số 311 ngày 24/04/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt: Đề tài tập trung hệ thống hóa và đề xuất những ý kiến về lý luận của đánh giá thực hiện công việc của nhân lực để hình thành khung lý thuyết về đánh giá thực hiện công việc nhằm hoàn thiện giáo án, bài giảng học phần “Đánh giá thực hiện công việc” tại trường Đại học Thương Mại. Theo đó có những thay đổi, bổ sung như: làm rõ khái niệm, quy trình đánh giá thực hiện công việc; chi tiết hóa vai trò của đánh giá thực hiện công việc, bổ sung thêm nội dung “Xác định mục tiêu ĐGTHCV” trong chương 2 “Thiết kế đánh giá thực hiện công việc”; tách BSC và KPI thành một nội dung trong chương 2 “Thiết kế đánh giá thực hiện công việc”; tách “Những sai lầm trong đánh giá thực hiện công việc” thành một nội dung trong chương 3 “Tổ chức đánh giá thực hiện công việc”, phân tích cụ thể những biểu hiện của các sai lầm trong ĐGTHCV và đưa ra những phương hướng để sửa chữa (hoặc tránh) những sai lầm đó.
            Abstract: The research focused on codifiing and proposing ideas about the theory of performance management to establish a theoretical framework about performance management in order to improve the lesson plan, lesson modules of “Performance management” subject at Vietnam University of Commerce. According to the research’s results, there are some changes and supplements, such as give clear concept and process of performance management; give detail role of performance management; add content "Define objectives of performance management” in Chapter 2 "Designing performance management"; BSC and KPI are splitted into a content in Chapter 2 and mistakes in performance management becomes a seperate content in Chapter 3 "Organizations performance management", analysis the expression of mistake in performance managment and give directions for repairs (or avoid) the same mistake.
[6] Tên đề tài: Nghiên cứu và vận dụng lý luận về hoạch định nhân lực của doanh nghiệp thương mại trong đào tạo học phần Hoạch định nhân lực tại trường Đại học Thương mại (Mã số: CS-2014-66)
            Chủ trì đề tài: Ths Vũ Văn Thịnh
            Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 348/QĐ-ĐHTM  ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương Mại
            Quyết định nghiệm thu đề tài: số 312/QĐ-ĐHTM ngày 24 tháng 04 năm 2014 của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại
            Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
            Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt: Hoạch định nguồn nhân lực (HĐNNL) là một trong những hoạt động đặc biệt quan trọng trong các doanh nghiệp (DN) nói chung và các DN thương mại nói riêng. Nó được coi là kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động QTNL khác trong doanh nghiệp. Trên thực tế việc nghiên cứu về HĐNNL nói chung và lý luận về HĐNNL nói riêng cũng như vận dụng lý luận ở nước ta vẫn còn khá nhiều hạn chế. Về nghiên cứu lý luận HĐNNL, mặc dù đã có khá nhiều công trình nghiên cứu trong nước đề cập đến HĐNNL nhưng các công trình này mới chỉ dừng ở việc giới thiệu tổng quát, sơ sài hoặc không có tính hệ thống, nằm rải rác trong các công trình nghiên cứu có liên quan khác nhau hoặc mới chỉ tiếp cận theo hướng hoạch định tác nghiệp NL. Đề tài khoa học sẽ nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện các lý thuyết về HĐNNL. Trong đó đề tài sẽ nghiên cứu cụ thể về các công cụ HĐNNL, nội dung và quy trình hoạch định chiến lược nguồn nhân lực và hoạch định tác nghiệp nhân lực. Tại trường Đại học Thương Mại, lý luận về HĐNNL đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành QTNL thương mại. Tuy nhiên, những lý luận đó còn chưa đảm bảo tính cập và tính thực tiễn; đồng thời HĐNNL mới chỉ được giảng dạy với dung lượng nhỏ và lồng ghép vào giảng dạy chung với nội dung khác của QTNL. Trên cơ sở đó, tác giả đã lựa chọn thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và vận dụng lý luận về hoạch định nhân lực của doanh nghiệp thương mại trong đào tạo học phần Hoạch định nguồn nhân lực tại trường Đại học Thương mại”. Đề tài được kết cấu thành 03 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài
Chương 2: Tình hình nghiên cứu và vận dụng lý luận về hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thương mại vào giảng dạy tại trường Đại học Thương Mại
Chương 3: Một số đề xuất hoàn thiện và vận dụng lý luận về hoạch định nguồn nhân lực vào giảng dạy học phần HĐNNL tại trường Đại học Thương Mại
            Summary: Human resource planning (HRP) is one of the activities of particular importance in the enterprise in general and commercial enterprises in particular. In fact the study of general and particular theoretical and practical in our country is still quite limited. Regards to HRP theoretical studies, although there have been numerous studies in countries mentioned HRPL but this works only stop in the overview, sketchy or non-system, scattered in the work related or merely different approach towards operational planning HR. Scientific topics will be studied in a systematic and comprehensive theories of HRP. In this study will be subject to specific HRP tools, content and strategic planning processes and HR resources operational planning.
            [7] Tên đề tài: Nghiên cứu lý luận về tổ chức lao động trong doanh nghiệp thương mại và vận dụng vào học phần: Tổ chức và định mức lao động
Chủ trì đề tài: Ths Phạm Hà Phương
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số CS-2013-83 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại Hà Nội
Quyết định nghiệm thu đề tài: số 452/QĐ-ĐHTM ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại Hà Nội
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (350 – 400 từ): Tổ chức lao động là khoa học nghiên cứu về mối quan hệ kết hợp giữa các yếu tố của quá trình sản xuất (lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động) nhằm đạt tới năng suất lao động và hiệu quả sản xuất cao, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Học phần: “Tổ chức và định mức lao động” là một học phần mới nghiên cứu những lý luận cơ bản về hoạt động tổ chức và định mức lao động trong doanh nghiệp thương mại. Trên thực tế đã có nhiều lý thuyết về tổ chức lao động đã được các nhà nghiên cứu tại các trường đại học trong và ngoài nước đề cập tới dưới dạng bài giảng, giáo trình, tài liệu nghiên cứu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế, và để đáp ứng được các yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường với những đòi hỏi gắt gao về hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm hoàn hảo thì hầu hết các doanh nghiệp thương mại đã tạo lập cho mình hệ thống tổ chức lao động một cách khoa học, hiện đại, có nhiều điểm mới so với trước đây. Những điểm mới trong tổ chức lao động tại các doanh nghiệp thương mại này chính là những vấn đề mà nội dung nghiên cứu của các lý luận tổ chức lao động được đưa ra trước đây chưa làm sáng tỏ được. Để đảm bảo tính hiện đại và phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì nội dung lý luận về tổ chức lao động cần được nghiên cứu sâu và rộng hơn, cập nhật được những tiến bộ từ thực tiễn để vận dụng vào việc hoàn thiện nội dung giáo trình, bài giảng học phần có liên quan.
Đề tài đã làm rõ một số lý luận cơ bản về tổ chức lao động trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng. Nghiên cứu tài liệu, thu thập, phân tích các dữ liệu, thông tin liên quan đến tổ chức lao động trong doanh nghiệp thương mại. Trên cơ sở đó, giúp nhóm tác giả hiểu sâu hơn về lý luận tổ chức lao động trong doanh nghiệp thương mại cũng như trong bối cảnh bộ môn Kinh tế doanh nghiệp đang chuẩn bị viết và xuất bản giáo trình Tổ chức và định mức lao động, đề tài góp phần hoàn thiện nội dung và chương trình trong bài giảng và giáo trình phục vụ việc giảng dạy học phần Tổ chức và định mức lao động của bộ môn Kinh tế doanh nghiệp cùng một số học phần khác trong Khoa Quản trị Nhân lực trường Đại học Thương mại.
Summary (60 – 100 từ): Labor organization is the scientific study of the relationship between the elements of the process of production (labor, objects of labor, work tools) to achieve productivity and efficiency of production High quality, perfect product.
Module: "Organization and labor norms" is a new module to study the basic theory of operation and organization of labor norms in commercial enterprises. In fact there have been many theories about the organization of work were researchers at universities and abroad referred to as lectures, textbooks and study materials. The theme was to clarify some basic theory of labor organizations in general corporate and commercial enterprises in particular. Research documents, collect and analyze data and information relating to the organization of labor in commercial enterprises. On this basis, the authors help better understand the reasoning organized labor in commercial enterprises as well as in the context of business economics department is preparing to write and publish curriculum organization and labor norms activities, themes contribute to improve the content and program of lectures and textbooks serve the teaching modules organization and labor norms of Business Economics department and several other modules in the Faculty of Management Human Resources University of Commerce.
[8] Tên đề tài: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về định mức lao động trong các doanh nghiệp thương mại để hoàn thiện bài giảng học phần:  Tổ chức và định mức lao động
            Chủ trì đề tài: ThS. Vũ Thị Yến
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 2013 – CS- 88 ngày của Ông Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại.
Quyết định nghiệm thu đề tài: số 310/QĐ-ĐHTM ngày 24 tháng 4 năm 2014 của hiệu trưởng trường Đại học Thương mại
            Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
            Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (350 - 400 từ): Định mức lao động là việc quy định mức độ tiêu hao lao động sống cho một hay một số người lao động có nghề nghiệp và trình độ chuyên môn thích hợp, để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hay một đơn vị khối lượng công việc đúng với yêu cầu chất lượng, trong những điều kiện tổ chức- kỹ thuật nhất định. Định mức lao động có vai trò rất quan trọng. Nó là cơ sở cho việc thiết lập kế hoạch lao động, quản lý lao động, tổ chức lao động và thực hiện việc phân phối theo lao động một cách hợp lý. Trên cơ sở thực tiễn định mức lao động trong doanh nghiệp thương mại với việc nghiên cứu cơ sở lý luận về định mức lao động trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, kết hợp với bối cảnh bộ môn kinh tế doanh nghiệp tiếp nhận học phần mới là học phần Tổ chức và định mức lao động, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về định mức lao động trong các doanh nghiệp thương mại để hoàn thiện bài giảng học phần:  Tổ chức và định mức lao động”. Đề tài nhằm tìm hiểu, làm rõ và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về định mức lao động trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng. Đồng thời nghiên cứu tình hình thực hiện ĐMLĐ tại một doanh nghiệp thương mại cụ thể làm minh họa cho nội dung lý luận đã nghiên cứu. Trên cơ sở đó, hoàn thiện nội dung và chương trình trong bài giảng và giáo trình phục vụ việc giảng dạy học phần Tổ chức và định mức lao động của Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp, Khoa Quản trị Nhân lực Trường Đại học Thương mại.
Summary (60 - 100 từ): The aim of project is research on theory about labour norm in the enterprise. The project use mixed research method like quantitative method, qualitative method and other methods. The subject concentrates on definition of labour norm, classification and estimate measurement. On the one hand author collect opinion of labour norm, on the other hand make some typical example about trade enterprise in Hanoi. The purpose aims to teach for student of human resource management faculty in Vietnam University of commerce.
Năm 2013
[9] Tên đề tài: Nghiên cứu và vận dụng lý thuyết về tạo động lực cho người lao động trong học phần Quản trị nhân lực căn bản của Trường Đại học Thương Mại
Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Liên
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 746/QĐ-ĐHTM ngày 10/11/2012 của Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại
Quyết định nghiệm thu đề tài: số 451 QĐ-ĐHTM ngày 28/06/2013 của Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại
Kết quả nghiệm thu đề tài: Tốt
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt: Trong mỗi tổ chức (doanh nghiệp) nhân lực là đầu vào quan trọng nhất, quyết định quá trình kết hợp các nguồn lực khác một cách có hiệu quả để tạo ra sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng. Một tổ chức chỉ có thể đạt được năng suất cao khi có những nhân viên làm việc tích cực và sáng tạo. Khi có động lực lao động thì người lao động sẽ thấy yêu thích công việc và làm việc hăng say, kết quả là năng suất lao động cá nhân được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, hiện tượng chảy máu chất xám diễn ra thường xuyên, vẫn còn tồn tại phong cách làm việc kiểu quan liêu, trì trệ, ỷ lại và thiếu trách nhiệm của NLĐ trong doanh nghiệp. Hơn nữa, các cơ sở đào tạo chưa thực sự chú trọng nghiên cứu các lý thuyết về TĐL cho NLĐ. Vì vậy, đề tài nghiên cứu và vận dụng lý thuyết về tạo động lực cho người lao động trong quản trị nhân lực được thực hiện nhằm: Hệ thống hóa và làm rõ một số lý thuyết cơ bản về về TĐL cho NLĐ trong quản trị nhân lực; Góp phần nâng cao nhận thức của nhà quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp từ đó giúp họ nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực; Làm bước đệm cho những nghiên cứu ứng dụng để đưa ra hệ thống các biện pháp khuyến khích TĐL và những chương trình TĐL toàn diện nhằm khuyến khích TĐL cho NLĐ.
Summary: An organization can only achieve high productivity when employees have worked actively and creatively. When motivated employees, the employees will like their job and worked very hard, resulting in personal productivity is improved significantly. In this article, the author codify and clarify some basic theory of motivation for employees in human resources management; make system of incentives to motivate and motivational programs to encourage comprehensive motivate employees.
[10] Tên đề tài: Nghiên cứu và vận dụng lý luận về phát triển nhân lực của doanh nghiệp thương mại trong giảng dạy học phần “Đào tạo và phát triển nhân lực” tại trường Đại học Thương mại
            Chủ trì đề tài: Ngô Thị Mai
            Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 746/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại
            Quyết định nghiệm thu đề tài: số 454/QĐ-ĐHTM ngày 28 tháng 06 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại
            Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
            Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (350 - 400 từ): Trong quá trình hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại Việt Nam đang đứng trước một thách thức to lớn là không chỉ phải cạnh tranh với các công ty trong nước, mà khó khăn hơn là phải cạnh tranh với nhiều công ty nước ngoài có kinh nghiệm hơn trong kinh tế thị trường. Để có thể cạnh tranh thành công doanh nghiệp cần giải được bài toán đó chính là làm gì để duy trì và phát triển nhân lực của doanh nghiệp mình để có thể tồn tại và phát triển trong một môi trường cạnh tranh ngày càng sâu sắc.
Thời gian qua, lý luận phát triển nhân lực được giảng dạy trong nhiều học phần khác nhau tại trường Đại học Thương mại, có thể kể đến như học phần Quản trị nhân lực, học phần Quản trị nhân lực doanh nghiệp thương mại và đặc biệt là học phần Hoạch định, đào tạo và phát triển nhân lực. Tuy nhiên những câu hỏi xung quanh vấn đề phát triển nhân lực của doanh nghiệp thương mại vẫn chưa thực sự được làm rõ. Đề tài nghiên cứu một cách hệ thống các vấn đề lý luận về phát triển nhân lực (các tiếp cận về phát triển nhân lực của các tác giả nước ngoài, các nhân tố ảnh hưởng đến lý luận phát triển nhân lực của doanh nghiệp thương mại, thực trạng lý luận về phát triển nhân lực của doanh nghiệp thương mại tại một số trường đại học tại Việt Nam), từ đó đưa ra một số đề xuất vận dụng và điều kiện vận dụng những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nhân lực trong doanh nghiệp thương mại nhằm hoàn thiện giáo án, bài giảng học phần “Đào tạo và phát triển nhân lực” tại trường Đại học Thương mại.
Summary (60 - 100 từ): In economic integration process, enterprises in Vietnam especially trade enterprises have to compete with both domestic and foreign companies. To succeed, enterprises must solve big problem is how to maintain and develop human resources. Recently, “Human resource development” reasoning is taught in different modules at Vietnam university of Commerce. However, questions about the issue of human resource development in commercial enterprises has not yet been clarified. Research studies theoretical issues, then giving some suggestions and conditions of applying basic theoretical issues of human resource development in commercial enterprises to complete lesson plans, semons of "Training and Human Resources Development" module.
            [11] Tên đề tài: Nghiên cứu lý luận về trả lương trong doanh nghiệp thương mại
            Chủ trì đề tài: Phạm Thị Thanh Hà
            Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số CS-2012-58 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại
            Quyết định nghiệm thu đề tài: số 453/QĐ- ĐHTM ngày ngày 28 tháng 6 năm 2013            của Trường Đại học Thương mại
            Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Khá
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (350 - 400 từ): Khoa học về tiền lương cũng như các môn khoa học xã hội khác luôn xuất phát từ thực tiễn, là sự tổng kết và khái quát hóa thực tiễn, phục vụ cho thực tiễn. Sự vận động của quan hệ tiền lương trong nền kinh tế thị trường không tách khỏi sự vận động chung của các quan hệ kinh tế - chính trị - xã hội. Do vậy, tính chất, hình thái vận động và chất lượng của quan hệ tiền lương luôn có tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội. Tiền lương trong nền kinh tế thị trường luôn là động lực kích thích khả năng lao động và sáng tạo không giới hạn của lực lượng lao động.
Ngày nay đang tồn tại rất nhiều các hình thức trả lương khác nhau và mỗi hình thức đều  bộc lộ những ưu, nhược điểm cũng như hạn chế của nó. Vậy doanh nghiệp nên lựa chọn hình thức trả lương nào để vừa đảm bảo sự hài lòng của nhân viên, phát huy năng lực mà vẫn đảm bảo chi phí lao động hiệu quả đó là vấn đề không dễ. Trong nền kinh tế thị trường mà lạm phát ngày càng gia tăng thì vấn đề trả lương cho người lao động sao cho hợp tình, hợp lý là vấn đề không chỉ riêng đối với mỗi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội.  Đặc biệt đối với doanh nghiệp thương mại thì vấn trả lương sao cho đúng, cho đủ mà vẫn đảm bảo thu hút được lao động, phát huy hết khả năng sáng tạo và vẫn giữ an toàn tài chính, thu về lợi nhuận đó là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với các nhà quản trị. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu và làm rõ một số lý luận cơ bản về tiền lương – tiền công và các hình thức trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Nghiên cứu, thu thập, phân tích các dữ liệu, thông tin liên quan đến các hình thức trả lương hiện nay và từ đó vận dụng chúng vào các doanh nghiệp thương mại.
Summary (60 - 100 từ): Wages in the market economy has always been the ability to stimulate labor and unlimited creativity of the workforce. Today exist a lot of different forms of paid and each form are revealed strengths and weaknesses as well as its limitations .. Research to understand and clarify some basic theory of money wages - wages and other forms of pay for employees in commercial enterprises in the market economy today. Research, data collection, data analysis, information related to the current form of payment and then manipulate them into commercial enterprises.
Năm 2012
[12] Tên đề tài: Nghiên cứu quan điểm hiệu quả kinh doanh trong nền kinh tế thị trường theo quan điểm chuỗi giá trị.
            Chủ trì đề tài: Vương Thị Huệ
            Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số CS -2012-31 ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại
            Quyết định nghiệm thu đề tài: số 385/QĐ-ĐHTM ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại
            Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Tốt
            Tóm lược nội dung: Nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là vấn đề có tính chiến lược và là mục đích tự thân đối với mọi chủ thể kinh doanh hoạt động trong cơ chế thị trường. Đó còn là cơ sở quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của DN. Kinh doanh đạt hiệu quả cao tức là cần làm sao tạo ra nhiều giá trị gia tăng, tập trung vào những khâu, công đoạn mình có thế mạnh, cái gì ta giỏi, có lợi thế thì tập trung làm, cái gì yếu thì thuê mướn có như vậy hiệu quả kinh doanh mới được nâng cao rõ rệt. Nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng là điều kiện cơ bản để nâng cao khả năng cạnh tranh của DN, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thực tế từ trước tới nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh song với cách tiếp cận truyền thống là đi phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh như là chỉ tiêu hiệu quả sử dụng nguồn lực lao động, chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn,… Công trình nghiên cứu này chỉ ra một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu hiệu quả kinh doanh theo quan điểm của chuỗi giá trị. Đề tài đã khái quát, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh theo tiếp cận chuỗi giá trị, đã luận giải được mô hình tiếp cận về hiệu quả kinh doanh theo quan điểm chuỗi giá trị, đã phát hiện một số vấn đề trong nghiên cứu và đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sau này.
Summary (60 - 100 từ): Research on the perspective on business performance from the perspective of value chain plays a vital role and brings a large meaning with firms in in the market economy. This is mainly because it helps enterprise recognize and focus on exploiting resources as well as stages which are advantages of company. Therefore, companys can take their advantages to develop and imrove their competitiveness, especially in the context of international integration.
            [13] Tên đề tài: Nghiên cứu lý luận đào tạo nhân viên bán hàng
            Chủ trì đề tài: Bùi Thị Thu Hà, thành viên tham gia: Ngô Thị Mai
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng) số: 881 QĐ - ĐHTM ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học thương mại
Quyết định nghiệm thu đề tài số: 386 QĐĐHTM ngày  27 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại
            Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Xuất sắc
            Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (350 - 400 từ): Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển thị trường trong và ngoài nước. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp nước ta cần có đội ngũ nhân viên có chất lượng với thái độ, kiến thức và kỹ năng tốt. Chính vì vậy đào tạo nhân viên bán hàng có vai trò vô cùng quan trọng trong các doanh nghiệp thương mại. Với các cơ sở đào tạo và đặc biệt trong công tác giảng dạy tại trường Đại học Thương mại, nghiên cứu lý luận đào tạo nhân viên bán hàng nói riêng vẫn đang là một trong những vấn đề quan trọng được các giảng viên và các nhà khoa học đặc biệt quan tâm. Tác giả thực hiện đề tài “Nghiên cứu lý luận đào tạo nhân viên bán hàng” nhằm làm rõ một cách có hệ thống lý luận về đào tạo nhân viên bán hàng góp phần hoàn thiện chương trình, bài giảng đào tạo nhân viên bán hàng. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp lý luận chung là phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng thời đề tài cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể để thu thập và phân tích các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài với mục đích nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về đào tạo nhân viên bán hàng được giảng dạy tại các trường đại học khối kinh tế và các cơ sở đào tạo ở Hà Nội ; Phân tích thực trạng, báo cáo kết quả thu thập dữ liệu, đánh giá tổng quan về lý luận đào tạo nhân viên bán hàng tại một vài cơ sở đào tạo, các trường đại học khối kinh tế và đặc biệt tại trường Đại học Thương mại từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện lý luận đào tạo nhân viên bán hàng tại trường Đại học Thương mại trong thời gian tới.
Summary (60 - 100 từ): Vietnamese economy is integrating more and more to global economy, therefore Vietnamese companies have much chance to explore domestic and oversea market. One of key issues is that we need qualified human resources who have good altitude, knowledge and skills. As for educational institutes and Vietnam Commercial University in particular, research about training for sale staff is critical issue that is drawing high attention of lecturer and researcher. The author implement “Research of sale staff training theory” to systematically clarify theory of sale staff training, contributing to complete lecture program of sale staff training. During implementing, the author concentrate on collecting information especially researching rationale system of sale staff training tough in universities of economy then propose solutions to perfect rationale for sale staff training program in Commercial University.
[14] Tên đề tài: Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong Quản trị nhân lực
Chủ trì đề tài: Nguyễn Thị Tú Quyên
Quyết định giao đề tài số: 881/QĐ-ĐHTM  ngày 23/11/2011  của Đại học Thương Mại
Quyết định nghiệm thu đề tài: 384/QĐ-ĐHTM ngày 27/6/2012 của Đại học Thương Mại
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Xuất sắc
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (350 - 400 từ): Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tiễn Việt Nam; là sự kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của hơn 4000 năm lịch sử của dân tộc ta; là sự tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của toàn nhân loại. Việc học tập và quán triệt những quan điểm cơ bản và vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống xã hội là nhân tố quyết định thắng lợi của toàn bộ công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Hồ Chí Minh có rất nhiều những tư tưởng, quan điểm về con người nói chung và về công tác quản trị nhân lực nói riêng mà các cơ sở đào tạo về quản trị có thể sử dụng trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra; các nhà quản trị có thể vận dụng được vào thực tiễn công tác quản lý của doanh nghiệp mình. Đề tài tập trung vào giải quyết ba mục tiêu nghiên cứu cơ bản (1) nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong lý thuyết quản trị nhân lực; (2) vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn quản trị nhân lực tại doanh nghiệp thông qua việc nghiên cứu tình huống điển hình việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác quản trị nhân lực và đánh giá những tác động của việc vận dụng này đến kết quả hoạt động quản trị nhân lực của doanh nghiệp đó; (3) đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản trị nhân lực của doanh nghiệp và đề xuất một số nội dung đưa vào giảng dạy trong học phần quản trị nhân lực căn bản của bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Đại học Thương Mại.
Summary (60 - 100 từ): Ho Chi Minh thought can be seen as result of using and developing Marxism - Leninism in Vietnam conditions. Ho Chi Minh had a lot of ideas, attitudes about people and management of human resources. This research focused on three goals (1) study the thought of Ho Chi Minh in human resource management; (2) use Ho Chi Minh ideology in human resource management practices in business through case studies; (3) make some suggestions on application Ho Chi Minh ideology in human resource management in the business and propose some contents to be taught in Introduction of Human Resourse Management subject.
            [15] Tên đề tài: Đẩy mạnh ứng dụng các hình thức bán hàng hiện đại ở một số công ty kinh doanh máy tính trên địa bàn Hà Nội (nghiên cứu điển hình ở 2 công ty: Công ty Cổ phần Thời Đại Mới và Công ty Cổ phần Đăng Khoa)
Chủ trì đề tài: Ths Phạm Hà Phương
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số CS -2012-59 ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại Hà Nội
Quyết định nghiệm thu đề tài: số 383/QĐ/ĐHTM ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại Hà Nội
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Xuất sắc
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (350 – 400 từ): Trong xu thế nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thương mại đang ngày càng triển khai nhiều hình thức bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp mình. Ngày nay với sự bùng nổ của khoa học, các hình thức bán hàng hiện đại đã đang và sẽ được các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư và vận dụng. Nhưng để có thể lựa chọn được hình thức bán hàng hiện đại nào thực sự phù hợp và phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình đang là vấn đề cần thiết mà các nhà quản trị quan tâm.
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội, một số công ty kinh doanh máy tính vẫn chưa thực sự phát triển được các hình thức bán hàng hiện đại để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình. với rất nhiều hình thức bán hàng hiện đại và làm thế nào để phát triển được các hình thức bán hàng hiện đại này trong các doanh nghiệp kinh doanh máy tính trên địa bàn Hà Nội đang là vấn đề hết sức quan trọng cần quan tâm của một số doanh nghiệp thương mại. Với sản phẩm máy tính đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại như hiện nay, việc thúc đẩy quá trình tiêu thụ mặt hàng này bằng các hình thức bán hàng hiện đại ở một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa thực sự hiệu quả cũng như chưa phát huy được hết những ưu điểm của các hình thức này vào thực tế của doanh nghiệp. Hà Nội là một thành phố, thủ đô có nhu cầu cao về hàng hóa, dịch vụ và cũng là nơi diễn ra mạnh mẽ các hoạt động bán hàng hiện đại của các doanh nghiệp thương mại với những biểu hiện tích cực và tiêu cực xen lẫn. Xuất phát từ những yêu cầu và tính cấp thiết của phát triển các hình thức bán hàng hiện đại ở các công ty kinh doanh máy tính trên địa bàn Hà Nội, nhóm tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học: “Phát triển các hình thức bán hàng hiện đại ở các công ty kinh doanh máy tính trên địa bàn Hà Nội”. Đề tài đã làm rõ một số lý luận cơ bản về các hình thức bán hàng hiện đại trong doanh nghiệp thương mại hiện nay. Nghiên cứu, thu thập, phân tích các dữ liệu, thông tin liên quan đến các hình thức bán hàng hiện đại và thực trạng vận dụng các hình thức bán hàng hiện đại này trong một số doanh nghiệp kinh doanh máy tính trên địa bàn Hà Nội, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển các hình thức bán hàng hiện đại ở các công ty kinh doanh máy tính trên địa bàn Hà Nội.  Từ kết quả của nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất những luận điểm thiết thực nhất về các hình thức bán hàng hiện đại trong các DNTM và trong việc giảng dạy học phần Kinh tế doanh nghiệp thương mại, dịch vụ của bộ môn Kinh tế doanh nghiệp cùng một số học phần khác trong trường Đại học Thương mại.
Summary (60 – 100 từ): In the trend of the market economy, commercial enterprises are increasingly deploying multiple forms of sales to boost consumption of goods and products for your business. Today, with the explosion of science, the modern form of sales have been and will be interested businesses, investors and manipulate. But to be able to choose the form of modern sales really fit and maximize business performance of your business is a matter of necessity that the managers concerned. Hanoi is a city, the capital has a high demand for goods and services and is also the place where the strong sales performance of the modern commercial enterprise with the expression alternating positive and negative and. The theme was to clarify some basic theories of modern forms of sales of commercial enterprises today. Research, data collection, data analysis, information related to the modern form of sales and use state of the modern forms of sales in a number of business enterprises in Ha computer Cabinet, which give solutions to the development of modern forms of sales in the computer business company in Ha Noi. From the results of the study, the authors propose practical point of sale modern form in the trade company and teaching modules Economics commercial enterprises, service departments of Economics now with some other school in the University of Commerce.
Năm 2011
[16] Tên đề tài: Phát triển quan hệ lao động tại các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp hàng điện tử dân dụng trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Nội Bài
Chủ trì đề tài: Vũ Thị Minh Xuân – Tạ Huy Hùng (Đồng chủ nhiệm)
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 693 ngày 8/11/2010 của Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại
Quyết định nghiệm thu đề tài: số 568 TMKHĐN ngày 18/8/2011 của Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại
Kết quả nghiệm thu đề tài: Xuất sắc
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt: Quan hệ lao động lành mạnh, bền vững là mục tiêu của các doanh nghiệp cần hướng tới, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, nơi người lao động và người sử dụng lao động muốn duy trì và tăng lợi ích đòi hỏi họ phải liên kết lại. Đây là mục tiêu quan trọng vì quan hệ lao động lành mạnh giúp ngăn ngừa đình công, lãn công hay những khiếu kiện, tranh chấp xảy ra do mâu thuẫn giữa người lao động, người sử dụng lao động.
Khu công nghiệp Bắc Thăng Long – Nội Bài là một trong các khu công nghiệp trọng điểm của Hà Nội với số lượng gần một trăm doanh nghiệp, thu hút khoảng 60.000 lao động, trong đó có khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp hàng điện tử dân dụng. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, tình trạng người lao động bỏ việc, lãn công, đình công không đúng pháp luật tăng cao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới người lao động, người sử dụng lao động và có tác động tiêu cực tới nền kinh tế.
Trên cơ sở nghiên cứu điển hình (nghiên cứu chủ thể, hình thức tương tác và sản phẩm của quan hệ lao động trong doanh nghiệp) tại một số doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp hàng điện tử dân dụng như công ty Canon Việt Nam,  Panasonic, … kết hợp với dữ liệu thứ cấp, tác giả đã khái quát hóa thực trạng quan hệ lao động ở các doanh nghiệp này nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp hàng điện tử dân dụng tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Nội Bài nói chung. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá và nhận xét dựa trên các số liệu và tình hình thực tế về quan hệ lao động của các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp hàng điện tử dân dụng tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long – Nội Bài, tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm phát triển mối quan hệ lao động lành mạnh thông qua các khía cạnh sau: nâng cao hiểu biết của NLĐ, NSDLĐ về pháp luật và quy định của doanh nghiệp; hoàn thiện nội quy, quy định của doanh nghiệp; nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn; đa dạng hóa các hình thức đối thoại xã hội; …
Summary: Based on case studies (research subjects, interactive forms and products of labor relations in the enterprise) in a number of businesses which are producing and assembling electronic components such as Canon Vietnam , Panasonic, ... in the Thang Long Noi Bai industry, the author combined with secondary data to generalize labor relations situation in this particular business. Then, the authors have proposed solutions to develop labor relations in this type of business.
[17] Tên đề tài: Xây dựng KPIs dùng chung cho doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội
Chủ trì đề tài: Trịnh Minh Đức
Quyết định giao đề tài (hoặc Hợp đồng): số 692 ngày 8/11/2010 của Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại
Quyết định nghiệm thu đề tài: số 566 TMKHĐN ngày 11/8/2011 của Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại
Kết quả nghiệm thu đề tài (xếp loại): Khá
Tóm lược nội dung đề tài bằng tiếng Việt (350 - 400 từ): Một trong những vấn đề quan trọng áp dụng KPIs đó là xác định đâu là “các chỉ số chìa khoá” hay “trọng yếu” đối với doanh nghiệp.  KPIs tại Việt Nam đã được áp dụng tại Việt Nam trong những năm gần đây, tuy vậy, qua khảo sát chúng tôi thấy tại doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều khó khăn khi áp dụng KPIs và đặc biệt là thường không xác định tính trọng yếu khi thiết lập KPIs. Đứng trước sự nhìn nhận về những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi áp dụng KPIs, chúng tôi xác định mục tiêu là xây dựng phươn án giúp các doanh nghiệp này có thể nhanh tiếp cận và sử dụng KPIs. Để đạt được mục đích nghiên cứu, chúng tôi đặt giả thuyết là có thể xác định được một số KPIs có tần suất sử dụng cao tại các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa, nếu giá thuyết này đúng, các doanh nghiêp trên có thể nhanh chóng tuỳ biến và đưa vào áp dụng thực tế và đạt được những kết quả nhất định. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng mục tiêu đánh giá của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội không mấy khác biệt xuất phát từ chiến lược kinh doanh của họ tương đối giống nhau. Nghiên cứu đã xác lập một số KPIs có tần suất sử dụng cao đối với doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên góp phần giúp doanh nghiệp giảm thời gian tiếp cận với phương pháp KPIs, và góp phần giúp các đơn vị đào tạo về KPIs có được những minh hoạ sát với thực tế.
            Summary (60 - 100 từ): When apply KPIs method, the most difficult part is finding the “K”. In KPIs, “K” stands for Key of the measurements. In our research, the Hypothesis is “there are common “Ks” for commerce SME in Hanoi”, and this hypothesis is accepted. Our research results can apply as the basic tools for developing KPIs in commerce SME in Hanoi, and training example for education center.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây