Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Thứ năm - 31/08/2017 11:29
    
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                        ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC              
     
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP
HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số   81/QĐ-ĐHTM ngày 10 tháng 2 năm 2017)
       
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cử nhân Quản trị nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị - quản lý và quản trị nhân lực; những kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực doanh nghiệp; biết tổ chức và định mức lao động, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá, trả công nhân lực trong doanh nghiệp; biết thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ lao động doanh nghiệp... Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, giảng dạy về quản trị nguồn nhân lực và các tổ chức khác.
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 04 năm
III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 131 TC trong đó 120 TC thuộc các khối kiến thức và 11 TC giáo dục thể chất và quốc phòng.
IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 43 TC
1.1. Các học phần bắt buộc 30
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Pháp luật đại cương 2
6 Tiếng Anh 1 2
7 Tiếng Anh 2 2
8 Tiếng Anh 3 2
9 Toán cao cấp 1 2
10 Toán cao cấp 2 2
11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
12 Tin học đại cương 3
13 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
1.2. Các học phần tự chọn 2
  Chọn 2 TC trong các HP sau:  
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
2 Xã hội học đại cương 2
3 Kinh tế môi trường 2
1.3. Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 11
1 Giáo dục thể chất 3
2 Giáo dục quốc phòng 8
2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88 TC
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 25
2.1.1. Các học phần bắt buộc 20
1 Kinh tế vi mô 1 3
2 Kinh tế vĩ mô 1 3
3 Quản trị học 3
4 Kinh tế nguồn nhân lực căn bản 2
5 Quản trị nhân lực căn bản 3
6 Tâm lý học lao động 2
7 Quản lý nguồn nhân lực xã hội 2
8 Tiếng Anh 4 2
2.1.2. Các học phần tự chọn 5
  Chọn 5 TC trong các HP sau:  
1 Văn hóa kinh doanh 2
2 Lao động và việc làm 2
3 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng internet 2
4 Hành vi tổ chức 3
5 Marketing căn bản 3
6 Quản trị dự án 3
2.2. Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành) 39
2.2.1. Các học phần bắt buộc 33
1 Luật lao động 2
2 Quan hệ lao động 3
3 Tổ chức và định mức lao động 3
4 Hoạch định nguồn nhân lực 3
5 Tuyển dụng nhân lực 2
6 Đánh giá thực hiện công việc 2
7 Đào tạo và phát triển nhân lực 2
8 Trả công lao động 3
9 An toàn và vệ sinh lao động 2
10 Quản trị nhân lực công  2
11 Kinh tế doanh nghiệp 2
12 Quản trị chiến lược 3
13 Quản trị nhân lực quốc tế 2
14 Quản trị hành chính văn phòng 2
2.2.2. Các học phần tự chọn 6
  Chọn 6 TC trong các HP sau:  
1 An sinh xã hội 3
2 Hệ thống thông tin quản lý 3
3 Quản trị dịch vụ 3
4 Bảo hiểm 3
5 Luật kinh tế 1 3
2.3. Kiến thức bổ trợ 14
2.3.1. Các học phần bắt buộc 11
1 Ngoại ngữ 2 3
2 Quản trị thời gian 2
3 Quản trị sản xuất 3
4 Quản trị tài chính 3
2.3.2. Các học phần tự chọn 3
  Chọn 3 TC trong các HP sau:  
1 Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế 3
2 Quản trị thương hiệu 1 3
3 Quản trị chất lượng 3
2,4 Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học 10
Tổng số TC tích lũy tối thiểu toàn khóa học: 131 TC; trong đó: 120 TC học tập và tốt nghiệp.
     
                                                                    HIỆU TRƯỞNG
     
                                                                       (Đã ký)
     
     
                                                                  GS,TS. Đinh Văn Sơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây